این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • GooglePlus
 • Linkedin
(041) 3526 6810
جمعه, 05 آذر 775 ساعت 07:41

شرکت عمران جلفا

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

شرکت عمران جلفا با مسئوليت مديريت منطقه ويژه اقتصادي جلفا و با مشارکت 45 درصدي شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان در سال 1378 تأسيس شد. اين شرکت در اولين فعاليت خود با انتخاب بخشي از زمين هاي اطراف شهر جلفا اقدام به تأسيس منطقه ويژه اقتصادي جلفا در اين منطقه نموده و با تملک بخشي از زمين هاي مذکور و آماده سازي و واگذاري زمين هاي مورد نظر به متقاضيان سرمايه گذاري فعاليت خود را رسماٌ آغاز نمود . از سرمايه گذاريهاي انجام يافته در منطقه ويژه توسط سرمايه گذاران محترم مي توان در بخش صنعتي و توليدي خودرو و کولر گازي و ... در بخش انبارداري به بيش از 100 هزار متر مربع انبار روباز و مسقف در قالب سالنهاي آماده، مخازن سوختي با بيش از 50 هزار تن قابليت ذخيره سازي و دپوي سوخت و در بخش سوخت و در بخش تجاري و خدماتي به مجتمع هاي هزار واحدي تجاري نمايشگاهي به صورت واحدهاي آماده تحويل وهتل بين المللي در دست احداث اشاره نمود.

هم اکنون شرکت عمران جلفا سرمايه گذاري هايي را در شرکت قوش گلي سهند متولي پيست اسکي سهند،شرکت حاشيه ساز تبريز فعال در بخش احداث مجتمع هاي مسکوني آپارتماني، شرکت عمران رشيديه فعال در بخش فرهنگي و شرکت گردش و سياحت آذربايجان فعال در بخش گردشگري انجام داده است.

با توجه به سياست اقتصادي حاکم بر شرکت عمران جلفا که بهره گيري از حداقل توان مالي و امکانات موجود خويش مي باشد اين شرکت سرمايه گذاريهايي را در بخش خريد و فروش مسکن،سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس،اوراق مشارکت و سپرده گذاريهاي کوتاه مدت نزد بانکها نموده است.همچنين اين شرکت قرارداد مشارکتي با سازمان همياري در خصوص واردات لامپهاي تزئيني منعقد نموده که سود خود را عايد شرکت خواهد نمود.

 

آدرس :

دفتـر مـرکزي : تبــريز – خيـابان شهيد بهشتي – پـلاک 282 - کـد پستـی : 5154997697

تلفن : 9 - 5233828 – 0411 نمابر : 5234586 – 0411

دفتر جلفا : شهرستان جلفا - منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس تلفن : 2 - 4001 – 0492302

خواندن 96619 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: « شرکت پیاذر شركت کولاک شرق »

893 نظرها

 • پیوند نظر darlgffask جمعه, 03 خرداد 1398 ساعت 12:31 ارسال شده توسط darlgffask

  Õèìêè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Øîïîêîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñàíòà-Êðóñ-äå-Òåíåðèôå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Íèÿçîâ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Äóíàóéâàðîø êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà ðàéîí Êðûëàòñêîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Áîðîâåö êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìàñèñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Áàððåéðó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Òðîìñ¸ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Àäûãåÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñèäå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñòîêïîðò êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Øàêÿé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Âèàíà-äó-Êàøòåëó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Äåíèçëè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ðåçèíà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ëå Ìàí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìàâðèêèé (Êóðîðò) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ëàìèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  ×åðíîãîðèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Çåíèöà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Âåðèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê

 • پیوند نظر darlgffask جمعه, 03 خرداد 1398 ساعت 09:42 ارسال شده توسط darlgffask

  Åõåãíàäçîð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Áîáðóéñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ãóàíàêàñòå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  î.Êîñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ñàíòà-Êðóç-äåëü-Ñåéáî êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ôàëóí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìàâðèêèé (Êóðîðò) êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  î. Äæåðáà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìîñêâà ðàéîí ×åðòàíîâî Þæíîå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Îñòðàâà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Êàðäåíàñ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìàâðèêèé êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Êàøòåëó-Áðàíêó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Àóäåíàðäå êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Èòàëèÿ êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Êîìîòèíè êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Òàíæåð êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ìèíñê êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Áîíí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ïàëàíãà êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Ðåíí êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Àãðû êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê
  Àëâåðêà-äó-Ðèáàòåæó êóïèòü êîêàèí, àìô áîøêà ìåô è ñê

 • پیوند نظر cialis پنج شنبه, 02 خرداد 1398 ساعت 14:31 ارسال شده توسط cialis

  Hello!

 • پیوند نظر canadian_viagra پنج شنبه, 02 خرداد 1398 ساعت 14:31 ارسال شده توسط canadian_viagra

  Hello!

 • پیوند نظر buy_cialis پنج شنبه, 02 خرداد 1398 ساعت 14:30 ارسال شده توسط buy_cialis

  Hello!

 • پیوند نظر cialis_canada پنج شنبه, 02 خرداد 1398 ساعت 14:30 ارسال شده توسط cialis_canada

  Hello!

 • پیوند نظر buy_cialis پنج شنبه, 02 خرداد 1398 ساعت 14:30 ارسال شده توسط buy_cialis

  Hello!

 • پیوند نظر viagra_cheap پنج شنبه, 02 خرداد 1398 ساعت 13:33 ارسال شده توسط viagra_cheap

  Hello!

 • پیوند نظر viagra_cheap پنج شنبه, 02 خرداد 1398 ساعت 13:33 ارسال شده توسط viagra_cheap

  Hello!

 • پیوند نظر viagra_cheap پنج شنبه, 02 خرداد 1398 ساعت 13:33 ارسال شده توسط viagra_cheap

  Hello!

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.